0%
  Antibacterial Soap

  Check Classic Antibacterial Soap

  60.00

  Keep yourself and your family fresh and protected from disease-causing germs with Check Antibacterial Soap, made to eliminate up to 99.9% of germs and prevent skin dryness. Plus, it can last up to 40% longer than other soap brands.

  For Dealers

  A discounted price is applied for dealers.

  For Customers

  Frequently asked questions

  • How does Check Antibacterial Soap work? 

   Check Antibacterial soaps, both the Classic and Fruity Floral variants, keep you and your family fresh and protected from disease-causing germs, made to eliminate up to 99.99% of germs and prevent skin dryness, at the best value. Plus, it can last up to 40% longer than other soap products.  , based on laboratory tests. 

  • Is Check Antibacterial Soap more effective than regular soap? 

   Yes, Check Antibacterial soaps are more effective in reducing and preventing bacterial infections. 

  • Is it necessary to use antibacterial soap or is regular soap enough? 

   Antibacterial soap offers enhanced protection against harmful germs responsible for causing various diseases. By incorporating it into our daily hygiene routines, we can effectively minimize the risk of infections and promote better overall health. Compared to regular soap, antibacterial soap contains specific ingredients designed to target and eliminate a wider range of pathogens. This ensures a more thorough cleansing process, leaving our skin not only clean but also protected against potential illnesses. 

   While the use of antibacterial soap is highly recommended, it is crucial to also maintain proper handwashing techniques and habits. Combining these practices will further boost our defense against harmful germs and contribute to the well-being of ourselves and those around us.  

  • Can Check Antibacterial Soaps kill all types of bacteria? 

   Check Antibacterial soaps are specially formulated with potent antibacterial actives that kill all types of gram-positive and gram-negative bacteria that cause infection and disease.  

  • Can I use Check Antibacterial Soap on my face? 

   Antibacterial soaps are often considered too harsh for facial use due to their strong cleansing properties. However, Check Antibacterials soaps are specially formulated with moisturizing agents to minimize irritation, ensuring a gentle and soothing experience for your face and body.  

  • Is Check Antibacterial Soap safe for sensitive skin? 

   Yes. Check Antibacterial soap is safe to use on sensitive skin because it is made with gentler ingredients and provides all-around protection.  

  • Can I use Check Antibacterial Soap for children and infants? 

   Check Antibacterial soap is designed as a family soap so it can be used by all members of the family, including children. However, infants have delicate skin so using antibacterial soap on them is generally not recommended. Instead, use mild baby soaps specifically formulated for sensitive skin like the White Dove Baby Milk Soap.  

  • How long should I lather with Check Antibacterial Soap before rinsing? 

   It is recommended to lather with Check Antibacterial soap for at least 20 seconds to 1 minute before rinsing. This allows enough time for the soap to effectively kill bacteria on the skin.  

  • Can Check Antibacterial Soap dry my skin? 

   No. Check Antibacterial soap has natural moisturizers so that skin is 2x softer.  

  • Can I use Check Antibacterial Soap even if I am frequently exposed under direct sunlight? 

   Yes. But it is best to apply lotion with a sunscreen protection factor like Glutalight Glow Face and Body Whitening Lotion. 

  • What should I do if I experience any adverse reactions to Check Antibacterial Soap Blooming Papaya? 

   Although Check Antibacterial soap is dermatologically tested and generally safe, if you experience signs of allergic reactions, stop using the product. For severe allergic reactions, contact your healthcare provider immediately. Report any adverse reactions to your nearest PC branch. 

  • Paano gumagana ang Check Antibacterial Soap?

   Ang Check Antibacterial soaps, parehong ang Classic at Fruity Floral variants, ay nagpapanatili ng kalinisan at proteksyon para sa iyo at sa iyong pamilya laban sa mga mikrobyo na sanhi ng sakit. Ito ay ginawa upang puksain ang hanggang 99.99% ng mga mikrobyo at pigilan ang pagkatuyo ng balat, sa pinakamagandang halaga. Dagdag pa, ito ay tumatagal ng hanggang 40% na mas matagal kumpara sa ibang mga produkto ng sabon. 

  • Mas epektibo ba ang Check Antibacterial Soap kaysa sa regular na sabon?

   Oo, mas epektibo ang Check Antibacterial soaps sa pagbabawas at pag-iwas sa mga bacterial infections. 

  • Kailangan bang gumamit ng antibacterial soap o sapat na ang regular na sabon?

   Ang antibacterial soap ay nagbibigay ng mas pinahusay na proteksyon laban sa mga harmful germs na sanhi ng iba’t ibang sakit. Sa pamamagitan ng pagsasama nito sa ating araw-araw na gawain sa kalinisan, epektibo nating mababawasan ang panganib ng mga impeksyon at mapapabuti ang ating pangkalahatang kalusugan. Kumpara sa regular na sabon, ang antibacterial soap ay naglalaman ng mga tiyak na sangkap na idinisenyo upang labanan at alisin ang mas malawak na hanay ng mga pathogen. Tinitiyak nito ang mas masusing proseso ng paglilinis, na hindi lamang nag-iiwan ng malinis na balat kundi pati na rin proteksyon laban sa posibleng mga sakit.  

   Bagama’t lubhang inirerekomenda ang paggamit ng antibacterial soap, mahalaga rin na panatilihin ang tamang paraan ng paghuhugas ng kamay at mga kaugalian. Ang pagsasama ng mga praktis na ito ay magpapalakas pa lalo ng ating depensa laban sa harmful germs at mag-aambag sa kagalingan ng ating sarili at ng mga nasa paligid natin. 

  • Maaari bang patayin ng Check Antibacterial Soap Blooming Papaya ang lahat ng uri ng bacteria?

   Ang Check Blooming Papaya soap ay espesyal na pormuladong may potent antibacterial actives na pumapatay sa lahat ng uri ng gram-positive at gram-negative bacteria na sanhi ng impeksyon at sakit. 

  • Maaari ko bang gamitin ang Check Antibacterial Soap Blooming Papaya sa aking mukha?

   Ang antibacterial soaps ay madalas na itinuturing na masyadong matapang para sa paggamit sa mukha dahil sa kanilang malakas na cleansing properties. Gayunpaman, ang Check Blooming Papaya soap ay espesyal na pormuladong may moisturizing agents para mabawasan ang pangangati, tinitiyak ang banayad at nakaka-relax na karanasan para sa iyong mukha at katawan. 

  • Ligtas ba ang Check Antibacterial Soap Blooming Papaya para sa sensitibong balat?

   Oo. Ang Check Blooming Papaya soap ay ligtas gamitin sa sensitibong balat dahil ito ay ginawa gamit ang mas banayad na mga sangkap at nagbibigay ng all-around protection. 

  • Maaari ko bang gamitin ang Check Antibacterial Soap Blooming Papaya para sa mga bata at sanggol?

   Ang Check Blooming Papaya soap ay idinisenyo bilang family soap kaya maaari itong gamitin ng lahat ng miyembro ng pamilya, kasama na ang mga bata. Gayunpaman, ang mga sanggol ay may delikadong balat kaya sa pangkalahatan ay hindi inirerekomenda ang paggamit ng antibacterial soap sa kanila. Sa halip, gamitin ang mild baby soaps na partikular na pormuladong para sa sensitibong balat tulad ng White Dove Baby Milk Soap. 

  • Gaano katagal dapat magbula gamit ang Check Antibacterial Soap Blooming Papaya bago magbanlaw?

   Inirerekomenda na magbula gamit ang Check Blooming Papaya soap ng hindi bababa sa 20 segundo hanggang 1 minuto bago magbanlaw. Nagbibigay ito ng sapat na oras para epektibong patayin ng sabon ang bacteria sa balat. 

  • Maaari bang gawing dry ng Check Antibacterial Soap Blooming Papaya ang aking balat?

   Hindi. Ang Check Blooming Papaya soap ay may natural na moisturizers para ang balat ay 2x mas malambot. 

  • Maaari ko bang gamitin ang Check Antibacterial Soap Blooming Papaya kahit madalas akong ma-expose sa direkta at matinding sikat ng araw?

   Oo. Ngunit mas mabuti na mag-apply ng lotion na may sunscreen protection factor tulad ng Glutalight Glow Face and Body Whitening Lotion. 

  • Ano ang dapat kong gawin kung makaranas ako ng anumang masamang reaksyon sa Check Antibacterial Soap Blooming Papaya?

   Bagaman ang Check Blooming Papaya ay dermatologically tested at sa pangkalahatan ay ligtas, kung makakaranas ka ng mga senyales ng allergic reactions, itigil ang paggamit ng produkto. Para sa malubhang allergic reactions, agad na makipag-ugnayan sa iyong healthcare provider. I-report ang anumang masamang reaksyon sa pinakamalapit mong PC branch. 

  You may also like

  Product Videos

  Shop Personal Collection

  Buy Now as a PC Dealer

  For every product you purchase, you are supporting the livelihood of many Filipinos.
  If you’re already as PC Dealer, you can shop now, if not, you can register to be a dealer now.

  Buy Now as a PC Starter

  If you haven’t tried our great products yet,
  just sign up now and get them delivered
  to your home.

  Shop Personal Collection

  Buy Now as a PC Dealer

  For every product you purchase, you are supporting the livelihood of many Filipinos.
  If you’re already as PC Dealer, you can shop now,
  if not, you can register to be a dealer now.

  Buy Now as a PC Starter

  If you haven’t tried our great products yet,
  just sign up now and get them delivered
  to your home.

  What are you searching for?

  Become a PC Dealer. You can sign up now or try our products first

  Get up to 25% discount on all our products!

  Find out how you can get this and more!
  Join our e-newsletter now!